You are here:

List of PHD Students in the School of Indian Heritage

Faculty : School of Indian Heritage

Department : School of Indian Heritage

Mode of PhD : Full Time

Sl. No. Name of the Supervisor Name of the PhD Scholar Registration No. Date of Registration Research Topic Date of completion of PhD Fellowship Availed Yes /No Funding Agency of Fellowship
1 Swami Shastrajnananda Avishek Mandal B10904 21.03.2013 Paschimbanger Kathasahitye Sundarban: Jibaner Bahuswar March 2018 NO NA
2 Dr. Kanan Bihari Goswami Dipankar Das B10905 21.03.2013 Ashim Rayer Kathasahitye Yuvosamaj March 2018 Yes NA
3 Swami Shastrajnananda Prosenjit Biswas B10906 21.03.2013 ‘SriSri Ramakrishna kathamrita’ O Bangalir Sekal Ekal  March 2018 NO NA
4 Dr. Sujay Kumar Moandal Souvik Chattopadhya B10908 21.03.2013 Bangla Sahityik Chharay Lokojiban, Samaj O Loukik Upadan: 1800 theke 1950 March 2018 NO NA
5 Dr. Kanan Bihari Goswami Gulsan Ghosh B11905 10.11.2015 Bangla Sahitya, Bhasha, Samaskriti, Itihas O Dharmandolane Swami Vivekanander Abadan October 2020 Yes RKMVU
6 Dr. Kanan Bihari Goswami Arindam Sarkar  B12901 05.02.2017 Swami Vivekanander Jibone O Sahitye Shyamasangeet O Shaktadarshan January 2022 No NA
7 Dr. Kanan Bihari Goswami Partha Sarathi Sarkar B12902 05.02.2017 Bangiya Sangeeter Dhara O Vivekanander Sangeet: Bisay O Sangrup January 2022 No NA
8 Dr. Kanan Bihari Goswami Soumitra Kundu B12903 05.02.2017 Bangla Potrasahityo O Swami Vivekanander Potraboli: Atmo-nirmaner Prekkhitye January 2022 No NA
9 Dr. Kanan Bihari Goswami Sudip Koley B12905 05.02.2017 Bangla Bhraman Sahityo O Swami Vivekananda January 2022 No NA
10 Dr. Kanan Bihari Goswami Sukhendu Khatua B12906 05.02.2017 Achintya Kumar Sengupta: Mohajiboner Kathakar O Mulyayok  January 2022 Yes RKMVU